NEW!

About Us

We must explain to you how all seds this mistakens idea off denouncing pleasures and praising pain was born and I will give you a completed accounts of the system and expound.

Contact Info

123/A, Miranda City Likaoli Prikano, Dope United States

+0989 7876 9865 9

info@example.com

Temel Elektrik – Modül-3

SHT-66 Belirtilen Modül 3 Temel Elektrik İçeriği ve Seviyeleri Aşağıdaki gibidir.

Alt ModülKonu İçeriğiA1B1.1
3.1Elektron Teorisi
Elektriksel yüklerin, atomlar, moleküller, iyonlar, bileşikler içerisindeki dağıtımı ve yapısı;
İletkenlerin, yarı iletkenlerin ve yalıtkanların moleküler yapısı.
11
3.2.Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim
Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağıtımı;
Elektrostatik çekim ve itme yasaları;
Yük birimleri, Coulomb Yasası;
Katı maddelerdeki, sıvılardaki, gazlardaki ve vakumdaki elektrik iletimi.
12
3.3Elektriksel Terminoloji
Aşağıdaki terimler, söz konusu terimlerin birimleri ve söz konusu birimlere tesir eden faktörler: Potansiyel farkı, elektromotor kuvvet, voltaj, akım, rezistans, kondüktans/iletkenlik, yük, konvansiyonel akım yönü, elektron akışı.           
12
3.4Elektrik Üretimi
Aşağıdaki yöntemlerle elektrik üretimi: Işık, ısı, friksiyon/sürtünme, basınç, kimyasal etki, manyetizma ve hareket/devinim.
11
3.5DC Elektrik Kaynakları
Aşağıdakilerin yapımı ve temel kimyasal etkisi: Birincil piller, ikincil piller, kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, diğer alkalin piller;
Seri ve paralel bağlanan piller;
İç direnç ve iç direncin batarya üzerindeki etkisi;
Isıl çiftlerin yapısı, materyalleri ve çalışması;
Fotosellerin çalışması.
12
3.6DC Devreler
Ohms Yasası, Kirchoff Voltajı ve Akım Yasaları;
Direnci, voltajı ve akımı bulmak üzere yukarıdaki yasaları kullanarak yapılan hesaplamalar;
Akım besleyicisinin iç direncinin önemi.
2
3.7.aDirenç/Rezistans
Direnç ve tesir eden faktörler;
Spesifik direnç;
Rezistans renk kodu, değerleri ve toleransları, tercih edilen değerler, watt güçleri;
Seri ve paralel rezistanslar;
Seri, paralel ve seri paralel kombinasyonları kullanılarak toplam direncin hesaplanması;
Potansiyometrelerin ve reostatların/ayarlı dirençlerin işleyişi ve kullanımı;
Wheatstone Köprüsü’nün işleyişi;
2
3.7.bArtı ve eksi sıcaklık iletkenlik katsayısı;
Sabit dirençler, durağanlık, tolerans ve sınırlamalar, yapı metotları;
Bağımsız/değişken dirençler, termistörler, voltaj kontrollü rezistanslar;
Potansiyometrelerin ve reostatların/ayarlı dirençlerin yapısı;
Wheatstone Köprüsü’nün Yapısı;
1
3.8Güç/Enerji
Güç, çalışma ve enerji (kinetik ve potansiyel);
Rezistörler enerji kaybı;
Güç/Enerji formülü;
Güç, çalışma ve enerji içeren hesaplamalar.
2
3.9Kapasitans/Kapasitör
Kapasitörün çalışması ve işleyişi;
Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi;
Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi;
Kapasitör renk kodlaması;
Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları;
Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri;
Kapasitörlerin test edilmesi.
2
3.10.aManyetizma
Manyetizma teorisi;
Mıknatısın özellikleri;
Dünyanın manyetik alanına asılı mıknatısın hareketi;
Manyezitleşirme ve manyetik giderme;
Manyetik kalkanlama;
Çeşitli manyetik materyal türleri;
Elektromıktanısların yapısı ve çalışma esasları;
Akım taşıyan bir iletkenin etrafındaki manyetik alanı belirleyen “el” kuralları;
2
3.10.bManyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları;
Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler.
2
3.11İndüktans/İndüktör
Faraday Yasası;
Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi;
İndüksiyon esasları;
İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı;          Karşılıklı indüksiyon;
Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi;
Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu;
Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları;
Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme;
Doyma noktası:
İndüktörlerin başlıca kullanımları.
2
3.12DC Motor/Jeneratör Teorisi
Temel motor ve jeneratör teorisi;
DJ jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı;
DJ jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler;
DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler;          Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar;
Starter Jeneratör yapısı.
2
3.13AC Teorisi
Sinüzoidal dalga formu: faz, periyot, frekans, çevrim;
Ani, ortalama, karekök, tepe, tepeden tepeye akım değerleri ve bu değerlerin voltaj, akım ve güç bağlı olarak hesaplanması;
Üçgen/Kare dalgalar;
Tek/üç faz prensipleri.
12
3.14Rezistif (R), Kapasitif (C) and Endüktif (L) Devreler
L, C ve R devrelerindeki voltaj ve akımın faz ilişkisi, paralel, seri ve seri paralel;
L, C ve R devrelerindeki güç kaybı;
Empedans, faz açısı, güç faktörü ve akım hesaplamaları;
Doğru güç, zahiri güç ve reaktif güç hesaplamaları.
2
3.15Transformatörler
Transformatörlerin yapı ve çalışma prensipleri;
Transformatör kayıpları ve bu kayıpları önlemenin yolları;
Transformatörlerin yüklü ve yüksüz durumlarda davranışları;
Güç transferi, etkinlik polarite işaretlemeleri;
Hat ve faz voltaj ve akımının hesaplanması;
Üç fazlı bir sistemde güç hesabı;
Primer ve sekonder akımlar, voltajlar, sarım oranları, güç, verim;
Oto transformatörler.
2
3.16Filtreler
Düşük geçiş, yüksek geçiş, band geçiş ve band durdurma filtrelerinin çalışması, uygulaması ve kullanımı;
1
3.17AC Jeneratörler
Manyetik alandaki çevrim/devre rotasyonu ve üretilen dalga biçimi;
Döner endüvi ve döner alan tip AC jeneratörlerinin çalışması ve yapısı;
Tek fazlı, iki fazlı ve üç fazlı alternatörler;
Üç fazlı yıldız ve delta bağlantı avantajları ve kullanımları;
Sabit/Doğal Mıknatıs Jeneratörleri.
2
3.18AC Motorlar
Gerek tek fazlı gerek polifazlı AC senkronize ve endüksiyon motorlarının yapısı ve çalışma prensipleri;
Hız kontrol ve rotasyon yönü metotları;
Döner alan oluşturma metotları: kapasitör, indüktör, gölge veya bölünmüş kutuplu.
2

Alt Modül Konu İçeriği A1 B1.1
3.1 Elektron Teorisi
Elektriksel yüklerin, atomlar, moleküller, iyonlar, bileşikler içerisindeki dağıtımı ve yapısı;
İletkenlerin, yarı iletkenlerin ve yalıtkanların moleküler yapısı.
1 1
3.2. Statik Elektrik ve Kondüksiyon/İletim
Statik elektrik ve elektrostatik yüklerin dağıtımı;
Elektrostatik çekim ve itme yasaları;
Yük birimleri, Coulomb Yasası;
Katı maddelerdeki, sıvılardaki, gazlardaki ve vakumdaki elektrik iletimi.
1 2
3.3 Elektriksel Terminoloji
Aşağıdaki terimler, söz konusu terimlerin birimleri ve söz konusu birimlere tesir eden faktörler: Potansiyel farkı, elektromotor kuvvet, voltaj, akım, rezistans, kondüktans/iletkenlik, yük, konvansiyonel akım yönü, elektron akışı.           
1 2
3.4 Elektrik Üretimi
Aşağıdaki yöntemlerle elektrik üretimi: Işık, ısı, friksiyon/sürtünme, basınç, kimyasal etki, manyetizma ve hareket/devinim.
1 1
3.5 DC Elektrik Kaynakları
Aşağıdakilerin yapımı ve temel kimyasal etkisi: Birincil piller, ikincil piller, kurşun asit piller, nikel kadmiyum piller, diğer alkalin piller;
Seri ve paralel bağlanan piller;
İç direnç ve iç direncin batarya üzerindeki etkisi;
Isıl çiftlerin yapısı, materyalleri ve çalışması;
Fotosellerin çalışması.
1 2
3.6 DC Devreler
Ohms Yasası, Kirchoff Voltajı ve Akım Yasaları;
Direnci, voltajı ve akımı bulmak üzere yukarıdaki yasaları kullanarak yapılan hesaplamalar;
Akım besleyicisinin iç direncinin önemi.
2
3.7.a Direnç/Rezistans
Direnç ve tesir eden faktörler;
Spesifik direnç;
Rezistans renk kodu, değerleri ve toleransları, tercih edilen değerler, watt güçleri;
Seri ve paralel rezistanslar;
Seri, paralel ve seri paralel kombinasyonları kullanılarak toplam direncin hesaplanması;
Potansiyometrelerin ve reostatların/ayarlı dirençlerin işleyişi ve kullanımı;
Wheatstone Köprüsü’nün işleyişi;
2
3.7.b Artı ve eksi sıcaklık iletkenlik katsayısı;
Sabit dirençler, durağanlık, tolerans ve sınırlamalar, yapı metotları;
Bağımsız/değişken dirençler, termistörler, voltaj kontrollü rezistanslar;
Potansiyometrelerin ve reostatların/ayarlı dirençlerin yapısı;
Wheatstone Köprüsü’nün Yapısı;
1
3.8 Güç/Enerji
Güç, çalışma ve enerji (kinetik ve potansiyel);
Rezistörler enerji kaybı;
Güç/Enerji formülü;
Güç, çalışma ve enerji içeren hesaplamalar.
2
3.9 Kapasitans/Kapasitör
Kapasitörün çalışması ve işleyişi;
Flanş kapasitans alanını etkileyen faktörler, flanşlar arası mesafe, flanş sayısı, dielektrik ve dielektrik değişmezi, çalışma gerilimi, voltaj gerilimi;
Kapasitör tipleri, yapısı ve işlevi;
Kapasitör renk kodlaması;
Seri ve paralel devrelerde kapasitans ve voltaj hesaplamaları;
Kapasitörün üstsel yükü ve boşaltımı, zaman değişmezleri;
Kapasitörlerin test edilmesi.
2
3.10.a Manyetizma
Manyetizma teorisi;
Mıknatısın özellikleri;
Dünyanın manyetik alanına asılı mıknatısın hareketi;
Manyezitleşirme ve manyetik giderme;
Manyetik kalkanlama;
Çeşitli manyetik materyal türleri;
Elektromıktanısların yapısı ve çalışma esasları;
Akım taşıyan bir iletkenin etrafındaki manyetik alanı belirleyen “el” kuralları;
2
3.10.b Manyeto motor kuvveti, alan şiddeti, manyetik akı yoğunluğu, geçirgenlik, histerezis çevrimi, artık kalan mıknatıs akı yoğunluğu, artık mıknatıslanmayı giderici kuvvete karşı manyetik direnç, doyma noktası, girdap akımları;
Mıknatısların bakım ve saklanması ile ilgili önlemler.
2
3.11 İndüktans/İndüktör
Faraday Yasası;
Manyetik alanda hareket eden iletkendeki voltajın indüklenme işlemi;
İndüksiyon esasları;
İndüklenen voltajın büyüklüğüne bağlı etkiler: Manyetik alan kuvveti, akı değişim hızı, kondüktör sarım sayısı;          Karşılıklı indüksiyon;
Primer akımın değişim hızı etkisi ve karşılıklı indüksiyonun endüklenmiş voltaja etkisi;
Karşılıklı indüksiyonu etkileyen faktörler; Sargıdaki sarım sayısı, sargının fiziki boyutu, sargı geçirgenliği, sargıların birbirlerine konumu;
Lenz Yasası ve polarite belirleme kuralları;
Geri/ters emk, kendiliğinden indüklenme;
Doyma noktası:
İndüktörlerin başlıca kullanımları.
2
3.12 DC Motor/Jeneratör Teorisi
Temel motor ve jeneratör teorisi;
DJ jeneratördeki bileşenlerin yapısı ve amacı;
DJ jeneratörlerdeki akım çıktısının ve akım akış yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler;
DC motorların çıktı gücünün, torkunun, hızının ve rotasyon yönünün işleyişi ve bunları etkileyen faktörler;          Seri sarılmış, paralel sarılmış ve bileşik motorlar;
Starter Jeneratör yapısı.
2
3.13 AC Teorisi
Sinüzoidal dalga formu: faz, periyot, frekans, çevrim;
Ani, ortalama, karekök, tepe, tepeden tepeye akım değerleri ve bu değerlerin voltaj, akım ve güç bağlı olarak hesaplanması;
Üçgen/Kare dalgalar;
Tek/üç faz prensipleri.
1 2
3.14 Rezistif (R), Kapasitif (C) and Endüktif (L) Devreler
L, C ve R devrelerindeki voltaj ve akımın faz ilişkisi, paralel, seri ve seri paralel;
L, C ve R devrelerindeki güç kaybı;
Empedans, faz açısı, güç faktörü ve akım hesaplamaları;
Doğru güç, zahiri güç ve reaktif güç hesaplamaları.
2
3.15 Transformatörler
Transformatörlerin yapı ve çalışma prensipleri;
Transformatör kayıpları ve bu kayıpları önlemenin yolları;
Transformatörlerin yüklü ve yüksüz durumlarda davranışları;
Güç transferi, etkinlik polarite işaretlemeleri;
Hat ve faz voltaj ve akımının hesaplanması;
Üç fazlı bir sistemde güç hesabı;
Primer ve sekonder akımlar, voltajlar, sarım oranları, güç, verim;
Oto transformatörler.
2
3.16 Filtreler
Düşük geçiş, yüksek geçiş, band geçiş ve band durdurma filtrelerinin çalışması, uygulaması ve kullanımı;
1
3.17 AC Jeneratörler
Manyetik alandaki çevrim/devre rotasyonu ve üretilen dalga biçimi;
Döner endüvi ve döner alan tip AC jeneratörlerinin çalışması ve yapısı;
Tek fazlı, iki fazlı ve üç fazlı alternatörler;
Üç fazlı yıldız ve delta bağlantı avantajları ve kullanımları;
Sabit/Doğal Mıknatıs Jeneratörleri.
2
3.18

AC Motorlar
Gerek tek fazlı gerek polifazlı AC senkronize ve endüksiyon motorlarının yapısı ve çalışma prensipleri;
Hız kontrol ve rotasyon yönü metotları;
Döner alan oluşturma metotları: kapasitör, indüktör, gölge veya bölünmüş kutuplu.

 

2

İndirmek İçin Tıklayınız!!

Bir cevap yazın